Actief, buiten, beleven!

Veiligheid

De IJsselgroep zet verschillende middelen in om scouting sociaal veilig te maken. Hierbij sluiten we aan bij het beleid van Scouting Nederland. Onderstaand worden een aantal van deze middelen toegelicht.

Gedragscode

Door de Landelijke Raad is een gedragscode ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag  vastgesteld. Hier staat in wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Alle leden en vrijwilligers van Scouting Nederland worden geacht kennis te hebben van deze gedragscode en hiernaar te handelen. De gedragscode is hier te downloaden: https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode

Verklaring Omtrent het Gedrag

Voor kaderleden én buitengewone leden moet verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden overlegd. Deze verplichting staat opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De screeningsautoriteit van de overheid is Justis. Deze instantie screent of een persoon wel of geen VOG krijgt en geeft bij geen bezwaar de VOG af aan de betrokkene. Via de volgende link is meer informatie te vinden over een Verklaring Omtrent Gedrag: https://www.scouting.nl/ondersteuning/regelgeving/verklaring-omtrent-gedrag

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen.

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag

In het protocol staat wat je moet doen en laten in geval van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag. Alle leden van de IJsselgroep worden geacht kennis te hebben van dit protocol en het in voorkomende gevallen als leidraad te gebruiken. Bij ieder (vermoeden van) grensoverschrijdend gedag melden wij dit aan het Landelijk Servicecentrum van Scouting Nederland. Hiervoor wordt het volgende meldingsformulier gebruikt. Het Landelijke Servicecentrum informeert en adviseert ons over passende vervolgstappen.

Aannamebeleid

Met nieuw aan te stellen vrijwilligers vind een intake gesprek plaats met het bestuur waarbij wordt aangeven dat er een VOG zal worden aangevraagd en dat men zich dient te conformeren aan de gedragscode. Er is een proefperiode van 3 opkomsten waarna een vrijwilliger definitief kan worden aangemeld Voor alle vrijwilligers van de IJsselgroep wordt een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd op de onderdelen informatie, aansturen organisatie en personen.

Registratielijst

Personen die geen lid (meer) mogen zijn of worden van Scouting Nederland kunnen worden geplaatst op de registratielijst. De registratielijst heeft tot doel om te voorkomen dat personen bij een andere scoutinggroep weer aan de slag kunnen gaan en de vereniging en haar leden schade berokkend. Meer informatie is terug te vinden op het infoblad De zwarte lijst.

Opleiding

Voor diverse functies binnen Scouting bestaan er functieprofielen en kwalificatiekaarten met een toelichting. Door de kwalificatiekaart in te vullen wordt duidelijk welke kwalificaties (kennis, vaardigheden en houding) er al zijn en welke nog (verder) ontwikkeld kunnen worden. In de kwalificatiekaarten van leidinggevende en groepsbegeleider wordt extra aandacht besteed aan het onderwerp sociale veiligheid. Wanneer over alle competenties van de kwalificatiekaart wordt beschikt kan een assessment worden aangevraagd bij de begeleider. Bij het goed doorlopen van het  assessment wordt een kwalificatie verkregen.